คณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข

ประธานที่ปรึกษา

นายกวิน ทังสุพานิช

ที่ปรึกษา

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธาน

นายพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธาน

นายนที สิทธิประศาสน์

รองประธานด้านพลังงานชีวมวล และ เหรัญญิก

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

รองประธานด้านพลังงานแสงอาทิตย์

นายอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นายผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธานด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

นายทวี จงควินิต

รองประธานด้านพลังงานขยะ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

รองประธานด้านระบบกักเก็บพลังงาน

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

รองประธานด้านพลังงานลม

นายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี

รองประธานด้านไบโอฟูเอล

นายเจริญชัย ประเทืองสุข

รองประธานด้านต่างประเทศ

น.ส.เสวิตา ถิ่นสันติสุข

รองประธานด้านสื่อสารองค์กร

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์

เลขาธิการ

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะทำงาน กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

นายสุวัฒน์ กมลพนัส

อดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน(ปี 2559-2561 และ ปี 2561-2563)

นายปาณัท ธรณินทร์พานิช

ผู้ช่วยประธานกลุ่ม

นางสาวสุณีย์ ม่วงเจริญ

ผู้จัดการกลุ่ม

นายวิทวัส สินสวัสดิ์

ทีมงานด้านกฏหมาย

นายเขมชาติ ทังสุพานิช

ทีมงานด้านกฏหมาย

นางสาวกนกวรรณ เพียรจริง

ทีมงานด้านกฏหมาย