คณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

คุณสุวัฒน์ กมลพนัส

ประธาน

คุณนที สิทธิประศาสน์

รองประธาน/เหรัญญิก

คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์

รองประธาน

คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษ

รองประธาน

คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธาน

คุณอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธาน

คุณทวี จงควินิต

รองประธาน

คุณธีระพล ติรวสิน

รองประธาน

คุณสุเมธ สุทธภักติ

รองประธาน

คุณผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธาน

คุณสมโภชน์ อาหุนัย

รองประธาน

คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

เลขาธิการ

คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

รองเลขาธิการ

คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข

กรรมการ